Svenska Endokrinologföreningen och Svensk Förening för Diabetologi
2017-11-13 Uppdateras senast 2020-11-13 
 
Nationella Lärandemål
– Klinisk Endokrinologi och Diabetologi inom Läkarprogrammet
 
Utbildningen inom läkarprogrammet skall ge de blivande läkarna kunskap och förståelse,
färdighet och värderingsförmåga inom endokrinologi som behövs inför allmäntjänstgöring.
 
Lärandemål klinisk Endokrinologi
Efter avslutad läkarutbildning förväntas den examinerade läkaren ha:
 
Kunskap och förståelse:
− Kunna etiologi, basal patofysiologi, sjukdomsbild samt principer för diagnostik och
behandling för de vanligaste endokrina sjukdomstillstånden såsom hypo- och
hypertyreos, hypo- och hyperkalcemi, binjurebarksvikt och osteoporos
− Kunna symtombild och akutbehandling vid potentiellt livshotande tillstånd som
binjurebarkinsufficiens och svåra elektrolyt-rubbningar
− Kunna endokrina orsaker till rubbningar i vatten-/elektrolyt-/syrabasbalans, särskilt
hyponatremi
− Känna till etiologi och sjukdomsbild vid mera ovanliga endokrina tillstånd, dvs.
hypofystumörer (inklusive Cushing, akromegali och prolaktinom), hypofysinsufficiens
(inklusive diabetes insipidus), hyperaldosteronism, hirsutism, hypogonadism,
feokromocytom, tyreotoxisk kris, endokrina pankreastumörer (inkl. insulinom),
multipel endokrin neoplasi (MEN), carcinoid, autoimmun polyglandulärt syndrom
(APS), osteomalaci och akut attack av porfyri
 
Färdigheter och förmåga
− Kunna ta relevant anamnes och status för patient med misstänkt endokrin sjukdom
− Kunna initiera akutbehandling vid binjurebarkinsufficiens och svåra
elektrolytrubbningar
− Kunna diagnostisera och behandla hypotyreos
− Kunna diagnostik och initial handläggning av hypertyreos och hyperparatyreoidism
− Kunna utföra inspektion och palpation av sköldkörteln
− Kunna handläggning av knöl i sköldkörteln.
− Kunna upprätta en åtgärdsplan inklusive basal utredning och vidareremittering vid
mera ovanliga endokrina tillstånd enligt ovan
 
Lärandemål klinisk Diabetologi
Efter avslutad läkarutbildning förväntas den examinerade läkaren ha:
 
Kunskap och förståelse:
− Kunna etiologi, basal patofysiologi, sjukdomsbild, diagnostik, sjukdomsförlopp och
grundläggande principer för behandling av diabetes mellitus typ 1 och typ 2
− Kunna symtombild och akutbehandling vid potentiellt livshotande tillstånd som
hypoglykemi, diabetisk ketoacidos, hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom samt
euglykem ketoacidos
− Kunna behandlingsprinciper och kontroll av mikrovaskulära komplikationer vid
diabetes mellitus såsom diabetisk oftalmopati, neuropati och nefropati
− Kunna behandlingsprinciper och kontroll av makrovaskulära komplikationer vid
diabetes mellitus. Ska ha grundläggande kunskaper om behandling av blodtryck,
hyperlipidemi samt övrig kardiovaskulär prevention vid diabetes
− Känna till diabetesmanifestationer från senor, leder samt prevention av diabetiska
fotproblem
− Känna till hjälpmedel för patienter med diabetes
− Känna till etiologi, basal patofysiologi, sjukdomsbild och diagnostik vid nedsatt
glukostolerans, LADA, monogen diabetes och sekundär diabetes
− Känna till den globala epiemiologin avseende fetma och typ 2 diabetes
 
Färdigheter och förmåga
− Kunna ta relevant anamnes och status för patient med misstänkt diabetes mellitus
− Självständigt kunna initiera akutbehandling vid akut hypoglykemi, diabetisk
ketoacidos, och hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom
− Kunna diagnosticera och initiera behandling vid nydebuterad diabetes
− Kunna undersöka och bedöma en diabetesfot med avseende på förekomst av
neuropati, ischemi samt sårstatus. Ha kännedom om hur en adekvat
cirkulationsutredning genomförs samt vilka eventuella revaskulariseringsåtgärder som
kan erbjudas patienten.
− Kunna ge kost- och livsstilsråd vid diabetes mellitus, fetma och övervikt
− Kunna ge råd för egenbehandling och injektionsteknik vid diabetes mellitus
− Kunna visa förståelse för livssituationen vid insulinbehandlad diabetes, inkl.
balansgången mellan hypoglykemifrekvens och god metabol kontroll, sociala
konsekvenser, yrkesval, etc
− Kunna på ett tydligt sätt förklara diabetessjukdomens patofysiologi, komplikationer
och behandling samt motivera till livsstilsförändringar och följsamhet till behandling
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks