Staten halverar bidraget
till kvalitetsregistren 2017
 
Staten kommer att stödja arbete med kvalitetsregister med minst 112 miljoner kronor under 2017. Det är innebörden av det avtal som regeringen har slutit med Sveriges Kommuner och Landsting, enligt ett pressmeddelande från regeringen från den 17 december.
 
Avtalet innebär en halvering av statens stöd mot tidigare år. De senaste fyra åren har statens bidrag till registren varit 220 miljoner kronor per år, åren 2013–2016. Det framgår av den tidigare överenskommelsen mellan SKL och staten om kvalitetsregistren för åren 2012–2016.
 
Landstingens och regionernas bidrag till kvalitetsregistren ligger på samma nivå som tidigare, 100 miljoner kronor.
 
Under nästa år förs ett gemensamt arbete med att se över systemet för att få en stabil och långsiktigt hållbar organisation för kvalitetsregistren från 2018 och framåt, skriver regeringen.
 
Nyhetsinfo
 
www red DiabetiologNytt
 
Press release idag kl 08.00 från Regering och Socialdepartement
Gabriel Wikström
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Staten fortsätter stödja kvalitetsregistren
Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fortsätta stödja arbetet med kvalitetsregister.
 
Staten kommer att stödja arbetet med kvalitetsregister med minst 112 miljoner kronor under 2017.
 
Kvalitetsregistren har utvecklats framförallt för att uppfylla syftet att stödja det kliniska förbättringsarbetet. Den nya
överenskommelsen som löper över ett år följer på den tidigare tidsbegränsade femåriga satsningen på området.
 
- Kvalitetsregistren är nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete i vården med patientnyttan i fokus. Därför är det viktigt att stat och landsting gemensamt fortsätter att stödja arbetet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
 
- Det här ger kvalitetsregister och registerhållare förutsättningar att bibehålla den utveckling som har åstadkommits under de senaste åren, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL.
 
92 miljoner kronor av statens stöd går, tillsammans med 100 miljoner kronor från landstingen och 40 miljoner kronor av ackumulerade avsatta men ej utnyttjade medel från landstingen under den tidigare satsningen, till det direkta arbetet med kvalitetsregister.
 
Utöver detta bidrar staten också med minst 10 miljoner kronor för bland annat stödfunktionen Registerservice vid Socialstyrelsen, 10 miljoner kronor riktat stöd till psykiatriregistren, samt den slututvärdering av den tidigare femårssatsningen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fått i uppdrag att genomföra.
 
Under 2017 görs ett gemensamt arbete med en översyn av kvalitetsregistersystemet. Syftet är att få fram en stabil och långsiktigt hållbar organisation för kvalitetsregistren från 2018 och framåt.
 
Kvalitetsregister är också en viktig fråga i regeringens presenterade forskningsproposition (prop. 2016/17:50). Där betonas också vikten av Sveriges unika register för både forskning och för utveckling inom life science-området.
 
En nationell forskningsagenda för registerbaserad forskning ska tas fram i samråd med intressenter och finansiärer. Satsningen bör leda till stöd för registerbaserad forskning av hög kvalitet inom ett antal angelägna områden, t.ex. medicin och hälsa, vård och omsorg.
 
Press release 
Joanna Abrahamsson
Tf. Pressekreterare hos Gabriel Wikström

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks