Vid allvarlig hypoglykemi ska körförbud ges och uppföljning göras, föreslår två läkare vid Trafik­medicin­skt ­centrum i dagens
debattartikel på www.dagensmedicin.se Björn Johansson och Dorota Religa, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges geriatriska klinik.
 
Vi vill göra en kommentar beträffande skriften Rödbok – om lågt blodsocker vid diabetes, som nyligen tagits fram av Nationella Diabetesteamet och som presenterades i Umeå vid mötet Balansera rätt i dia­betes­vården, arrangerat av Dagens Medicin Agenda och Nationella diabetesteamet på Världsdiabetesdagen 14/11.
 
Vi anser att det är en brist att en sådan skrift inte tar upp frågan om bilkörning, som är så viktig vid diabetes.
 
Körkortsfrågan vid dia­betes avgörs främst av överväganden om hypoglykemi (och även syn­hotande förändringar i ögon­botten) och regleras av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m m (Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125 med ändringar 2013:2).
 
Allvarlig hypoglykemi är sällan direkt dödlig, men det skapar betydande risk för trafikolycka och fallolycka. Kramper kan dessutom orsaka hjärnskador. Det är viktigt att tillämpa rätt observationstid vad gäller uppehåll i bilkörning efter allvarlig hypoglykemi.
 
Fall-kontrollstudier tyder på att förare med diabetes upp­visar en måttlig ökning av olycksrisken jämfört med förare utan dia­betes. Riskfaktorer är tidigare svår hypoglykemi, tidigare hypoglykemi under bilkörning, strikt blod­socker­kontroll (lägre HbA1c) och frånvaro av blodsockermätning före körning (Inkster och Frier 2013). Europeiska unionens tredje direktiv om bilkörning (2006) har lett till förändrade regler i Sverige, en skärpning vad gäller yrkes­förare och en välvilligare bedömning av privatbilister.
 
Det är viktigt att alla läkare som kommer i kontakt med patienter med diabetes känner till detta, och vi föreslår att det inkluderas i en framtida version av tryck­saken. Vi föreslår att den ska inkludera text om att vid allvarlig hypoglykemi ska körförbud ges och uppföljning göras.
 
 
SVAR kommentar www.dagensmedicin.se
 
Tack Dorota Religa och Björn Johansson för synpunkter på Röd Bok.
 
Vi har valt att fokusera på information om hypoglykemi, dess orsaker, omedelbara symtom och effekter samt vad man kan göra för att minska risken för att hypoglykemi uppkommer. Vi har valt att inte ta upp sociala följder av den hypoglykemirisk personer med diabetes har och som leder till restriktioner avseende körkortsbehörighet och yrkesval.
 
Efter inkomna synpunkter ska vi dock överväga att även ta med körkortsfrågorna i nästa upplaga.
 
För Nationella Diabetes Teamet
Mona Landin-Olsson, ordförande Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
 
Kommentar
Röd Bok om hypoglykemi finns överst på www.dagensdiabetes.se uppe till höger,
som en klickbar pdf-skrift, går att läsa och printa ut, knappt 20 A5 sidor
 

Många diabetes-läkare rekommenderar före bilkörning vid typ 1 diabetes blodsocker 7.0 mmol/l eller högre - för att ha en säkrare marginal till hypoglykemi.

Vid längre bilkörning rekommenderas kontroll av blodsocker var-varannan timme med då mål att blodsocker är 7.0 eller högre. Vid lägre blodsocker intas kolhydrater. Bilkörning sker först då blodsocker är 7.0 mmol/l eller högre.  

Bilkörning underlättas betydligt vid utskrivning och användande av CGM eller FGM.

Kontinuerlig blodsockermätning vid typ 1 diabetes diskuteras i Röd Bok under punkt 9, se texten nedtill

"Genom att använda utrustning för kontinuerlig blod- sockermätning kan användaren få en varningssignal om att blodsockret är på väg ner.

Kontinuerlig glukosmätning innebär att en sensor sitter i underhudsfettet och fortlöpande mäter sockernivåerna. Eftersom socker mäts i underhudsfettet och inte direkt i blodet så är inte värdena lika exakta som vid traditionell mätning i blod (stick i ngret) och man får räkna med en viss fördröjning mellan blod och vävnadsvärden.
 
Utrustningen visar därför både aktuellt sockervärde samt en pil som visar åt vilket håll sockernivån är på väg, pil ner om glukosvärdet sjunker och pil upp om det stiger. Detta gör att risken för låga blodsocker kan uppmärksammas i tid innan problem uppstår. Vissa mätare har också möjlighet att avge larm vid vissa förinställda glukosnivåer.
 
Det finns insulinpumpar som kan programmeras så att insulintillförseln automatiskt ändras så att pumpen minskar eller tillfälligt stänger av tillförseln vid låga sockernivåer och framöver kommer också pumpar som ökar insulintillförseln vid höga sockervärden."
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks