Redan idag publicerar LV tillverkarnas säkerhetsinformation, FSN på hemsida
 
 
Eller gå in på www.lakemedelsverket.se
sök på Medicinsk säkerhetsinformation
sedan Säkerhetsinformation från tillverkare
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks